EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Naziv projekta:
Projekt MF-2023-1-1-173 je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Opis projekta:
Izgradnja integrirane fotonaponske (sunčane) elektrane u mrežnom pogonu (on-grid) SE Suntec na lokaciji Pribislavec. Sunčana elektrana SE Suntec, instalirane DC snage fotonaponskih modula 238,125 kWp.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Očekivana kumulativna ušteda isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja 3,605.80 MWh, a očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja 573,23 tCO2.
Ukupna vrijednost projekta:
180.107,30 EUR, iznos EU sufinanciranja 126.075,11 EUR
Razdoblje provedbe projekta:
od lipnja 2023. – lipnja 2024.
Kontakt osoba za više informacija je direktorica poduzeća, gđa. Lidija Matulin, 040-391-020, e-mail: suntecdoo@gmail.com.
”Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost poduzeća Suntec d.o.o.”